Zásady zpracování osobních údajů v rámci skupiny KUBOUŠEK (dále jen „Zásady“)

Chráníme Vaše osobní údaje

KUBOUŠEK Group v sobě zahrnuje několik společností s působností v České republice, na Slovensku a v Polsku, jejichž mateřskou společností je KUBOUŠEK EU holding a.s. Tyto Zásady obsahují informace o zpracování osobních údajů v těchto společnostech KUBOUŠEK Group:

 • KUBOUŠEK EU holding a.s., se sídlem Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 03664503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2242;
 • KUBOUŠEK s.r.o., se sídlem Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 26076306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12488;
 • KUBOUŠEK Systems s.r.o., se sídlem Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 02396106, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22277;
 • KUBOUŠEK Edu s. r. o., se sídlem Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 02982684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22710
 • KSQ spol. s r.o., se sídlem, Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 26025230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9763;
 • KUBOUŠEK SK, s.r.o., se sídlem Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO 36434485, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Nitra, vložka číslo 18039/N;
 • KUBOUSEK POLSKA sp. z o.o., se sídlem ul. Bielska 68, 43-400 Cieszyna, Polská republika, zapsána pod č. KRS 0000552611  v Krajowy Rejestr Sądowy (v krajském soudním resjtříku)

(dále jen „KUBOUŠEK Group“). V KUBOUŠEK Group se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v KUBOUŠEK Group zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován. Udělali jsme vše pro to, aby Zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo jakoukoli část vysvětlíme.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Lidická 1937, 370 07 České Budějovice či na adrese sídla jakékoli ze společností KUBOUŠEK Group, e-mailem na gdpr@kubousek.eu, telefonicky na +420 389 041 111 či v jakékoli naší provozovně.

 

Užitečné pojmy

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč v KUBOUŠEK Group postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je jedna či více společností KUBOUŠEK Group;

Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být:

 • zákazník KUBOUŠEK Group, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • obchodní partner KUBOUŠEK Group, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s KUBOUŠEK Group;
 • návštěvník a jiná osoba pohybující se v prostorách KUBOUŠEK Group, které jsou monitorovány kamerovým systémem;
 • osoba účastnící se akcí pořádaných KUBOUŠEK Group, popř. akcí, kterých se KUBOUŠEK Group účastní;
 • návštěvník webových stránek KUBOUŠEK Group;
 • zaměstnanec KUBOUŠEK Group;
 • uchazeč o zaměstnání u KUBOUŠEK Group.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů KUBOUŠEK Group, resp. konkrétních společností KUBOUŠEK Group. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa v KUBOUŠEK Group shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů a též prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro tyto účely na našich webových stránkách. Tyto osobní údaje používáme pro účely konkrétního výběrového řízení a jednání o uzavření smlouvy a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

Právní základ:
 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.
Personalistika

KUBOUŠEK Group, resp. společnosti v rámci KUBOUŠEK Group zpracovávají také osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Prodej produktů a poskytování servisních a kalibračních služeb koncovým zákazníkům

Pro účely uzavření smlouvy, zejména smlouvy kupní či smlouvy servisní, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení).

Právní základ:
 • uzavření a plnění smlouvy.

Pořádání školení a vedení vzdělávacích kurzů

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců objednatelů školení a kurzů, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy. Pro vedení prezenční listiny na školení zpracováváme také osobní údaje účastníků školení a kurzů v rozsahu jméno, příjmení, titul, zaměstnavatel, a pro účely vydávání osvědčení o absolvování školení také jejich datum narození.

Právní základ:
 • uzavření a plnění smlouvy.

Smlouvy s obchodními partnery (dodavateli, distributory, výrobci, obchodními zástupci)

Pro účely uzavření smlouvy, zejména rámcové smlouvy kupní, distribuční smlouvy, smlouvy o spolupráci atd., zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců obchodních partnerů, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení).

Právní základ:
 • uzavření a plnění smlouvy.
Marketing

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb KUBOUŠEK Group různými formami, včetně využití listinné korespondence, e-mailu. Zpracování pro účely přímého marketingu (např. zasílání e-mailů zákazníkům) lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Marketingové činnosti ve větším rozsahu realizujeme na základě Vašeho souhlasu.

Zpracováním za účelem marketingu rozumíme také poznání Vašich preferencí a nabídky produktů a služeb pro Vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení základních údajů a údajů o produktech a službách, to i automatickými prostředky. Na základě výsledků analýz pro Vás umíme nalézt nejvhodnější produkty a služby, abychom vás neobtěžovali s nerelevantními nabídkami.

Omezit marketing můžete přímo v našich obchodních sděleních, kde je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, v rámci telefonického hovoru, prostřednictvím e-mailu, písemně nebo osobně v sídle našich společností či v naší provozovně. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat Váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

Prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace

Pro účely prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace pořádáme nebo se účastníme různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany KUBOUŠEK Group výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

V případě podmínění účasti na akci pozvánkou či registrací Vás budeme předem informovat o pořizování a používání fotografií touto cestou. V určitých případech máme zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiníme pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

Komunikace přes webový formulář a jiná komunikace

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, telefon, e-mail, firmu, a popř. další údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Také v případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

Právní základ:
 • Váš souhlas.

Prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace

Pro účely prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace pořádáme nebo se účastníme různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany KUBOUŠEK Group výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

V případě podmínění účasti na akci pozvánkou či registrací Vás budeme předem informovat o pořizování a používání fotografií touto cestou. V určitých případech máme zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiníme pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

Komunikace přes webový formulář a jiná komunikace

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, telefon, e-mail, firmu, a popř. další údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Také v případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

Právní základ:
 • Váš souhlas.

Návštěva webových stránek

Obecně můžete navštěvovat webové stránky KUBOUŠEK Group, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. S pomocí cookies souborů zpracováváme informace ohledně používání našich webových stránek. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.
Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

Právní základ:
 • plnění povinností z právních předpisů.
Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost fyzického majetku, dat i osob prostřednictvím monitoringu kamerovými systémy. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží a proti vandalismu. Prostory, které jsou monitorovány kamerovými systémy, jsou vždy viditelně označeny a v jejich blízkosti jsou dostupné informace o předmětném monitorování. Záznamy z kamer uchováváme v zabezpečených prostorách. Záznamy uchováváme jen po přiměřenou dobu podle jednotlivých kamer a jejich umístění, maximálně však po dobu 30 dnů.

Právní základ:
 • naše oprávněné zájmy.
 • Výkon, resp. obhajoba práv

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje o realizaci smlouvy, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Právní základ:
 • naše oprávněné zájmy.

Vnitřní správa, optimalizace procesů, certifikace

Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění povinností v rámci procesů zavedených v KUBOUŠEK Group. Například máme nastaveny různé schvalovací, evidenční a reportovací systémy. Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje jsou používány pro účely plánování, řízení projektů, vyhodnocování atd. Vaše osobní údaje zpracovávané pro tyto účely získáváme především prostřednictvím formulářů vycházejících z ISO norem  pro management jakosti a též norem pro management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy
 • plnění povinností z právních předpisů.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit.
V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů KUBOUŠEK Group, resp. konkrétních společností KUBOUŠEK Group. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa v KUBOUŠEK Group shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů a též prostřednictvím našeho kontaktního formuláře pro tyto účely na našich webových stránkách. Tyto osobní údaje používáme pro účely konkrétního výběrového řízení a jednání o uzavření smlouvy a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

Právní základ:
 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.
Personalistika

KUBOUŠEK Group, resp. společnosti v rámci KUBOUŠEK Group zpracovávají také osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Prodej produktů a poskytování servisních a kalibračních služeb koncovým zákazníkům

Pro účely uzavření smlouvy, zejména smlouvy kupní či smlouvy servisní, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení).

Právní základ:
 • uzavření a plnění smlouvy.

Pořádání školení a vedení vzdělávacích kurzů

Pro účely uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců objednatelů školení a kurzů, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy. Pro vedení prezenční listiny na školení zpracováváme také osobní údaje účastníků školení a kurzů v rozsahu jméno, příjmení, titul, zaměstnavatel, a pro účely vydávání osvědčení o absolvování školení také jejich datum narození.

Právní základ:
 • uzavření a plnění smlouvy.

Smlouvy s obchodními partnery (dodavateli, distributory, výrobci, obchodními zástupci)

Pro účely uzavření smlouvy, zejména rámcové smlouvy kupní, distribuční smlouvy, smlouvy o spolupráci atd., zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců obchodních partnerů, zpracováváme pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení).

Právní základ:
 • uzavření a plnění smlouvy.
Marketing

V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se produktů a služeb KUBOUŠEK Group různými formami, včetně využití listinné korespondence, e-mailu. Zpracování pro účely přímého marketingu (např. zasílání e-mailů zákazníkům) lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Marketingové činnosti ve větším rozsahu realizujeme na základě Vašeho souhlasu.

Zpracováním za účelem marketingu rozumíme také poznání Vašich preferencí a nabídky produktů a služeb pro Vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení základních údajů a údajů o produktech a službách, to i automatickými prostředky. Na základě výsledků analýz pro Vás umíme nalézt nejvhodnější produkty a služby, abychom vás neobtěžovali s nerelevantními nabídkami.

Omezit marketing můžete přímo v našich obchodních sděleních, kde je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, v rámci telefonického hovoru, prostřednictvím e-mailu, písemně nebo osobně v sídle našich společností či v naší provozovně. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat Váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.
Prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace

Pro účely prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace pořádáme nebo se účastníme různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany KUBOUŠEK Group výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

V případě podmínění účasti na akci pozvánkou či registrací Vás budeme předem informovat o pořizování a používání fotografií touto cestou. V určitých případech máme zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiníme pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.
Komunikace přes webový formulář a jiná komunikace

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, telefon, e-mail, firmu, a popř. další údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Také v případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

Právní základ:
 • Váš souhlas.
Prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace

Pro účely prezentace KUBOUŠEK Group a mediální komunikace pořádáme nebo se účastníme různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy můžeme následně sdílet na sociálních sítích, našich webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany KUBOUŠEK Group výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a my přijmeme potřebná opatření.

V případě podmínění účasti na akci pozvánkou či registrací Vás budeme předem informovat o pořizování a používání fotografií touto cestou. V určitých případech máme zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiníme pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.
Komunikace přes webový formulář a jiná komunikace

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, příjmení, telefon, e-mail, firmu, a popř. další údaje, které nám sdělíte. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyřízení Vaší žádosti, stížnosti či zodpovězení dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Také v případě jiné formy komunikace zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

Právní základ:
 • Váš souhlas.
Návštěva webových stránek

Obecně můžete navštěvovat webové stránky KUBOUŠEK Group, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. S pomocí cookies souborů zpracováváme informace ohledně používání našich webových stránek. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy.

Účetnictví a daně

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

Právní základ:
 • plnění povinností z právních předpisů.
Bezpečnost

Dbáme na bezpečnost fyzického majetku, dat i osob prostřednictvím monitoringu kamerovými systémy. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží a proti vandalismu. Prostory, které jsou monitorovány kamerovými systémy, jsou vždy viditelně označeny a v jejich blízkosti jsou dostupné informace o předmětném monitorování. Záznamy z kamer uchováváme v zabezpečených prostorách. Záznamy uchováváme jen po přiměřenou dobu podle jednotlivých kamer a jejich umístění, maximálně však po dobu 30 dnů.

Právní základ:
 • naše oprávněné zájmy.
 • Výkon, resp. obhajoba práv

V případě, že jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použijeme v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje o realizaci smlouvy, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv.

Právní základ:
 • naše oprávněné zájmy.

Vnitřní správa, optimalizace procesů, certifikace

Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění povinností v rámci procesů zavedených v KUBOUŠEK Group. Například máme nastaveny různé schvalovací, evidenční a reportovací systémy. Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje jsou používány pro účely plánování, řízení projektů, vyhodnocování atd. Vaše osobní údaje zpracovávané pro tyto účely získáváme především prostřednictvím formulářů vycházejících z ISO norem  pro management jakosti a též norem pro management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Právní základ:
 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy
 • plnění povinností z právních předpisů.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit.
V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

KUBOUŠEK Group zpracovává následující kategorie osobních údajů:
 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, vyobrazení Vašeho podpisu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení;
 • foto a video záznamy;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní historie;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v KUBOUŠEK Group vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a některou ze společností KUBOUŠEK Group, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v konkrétním souhlasu, maximálně však po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od jeho ukončení. Pokud se naším zákazníkem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje po dobu uvedenou v konkrétním souhlasu, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemůžeme poskytnout příslušný produkt či službu.

Souhlas

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto Zásad.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu
s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás v rámci KUBOUŠEK Group obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů).

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje spravujeme primárně v rámci KUBOUŠEK Group.

Sdílení v rámci KUBOUŠEK Group

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o produktech a službách a údaje z naší komunikace a interakce si předáváme v rámci KUBOUŠEK Group zejména pro administrativně-právní účely a dále pro zkvalitnění našich služeb, kdy například jedna ze společností KUBOUŠEK Group, na kterou se obrátíte, předá Vaše osobní údaje jiné společnosti v rámci KUBOUŠEK Group, která se na oblast, která Vás zajímá, specializuje. Takto činíme pro účely oprávněných zájmů KUBOUŠEK Group a pro účely uzavření a plnění smlouvy s Vámi. V některých případech, především administrativního charakteru, jsou další společnosti KUBOUŠEK Group v postavení zpracovatele. V jiných případech jsou ovšem i další společnosti v pozici správce (např. při předání jiné společnosti pro účely uzavření smlouvy a poskytnutí produktů či služeb).

Pokud jste nám jako zákazník udělil souhlas s použitím údajů v KUBOUŠEK Group, můžeme si Vaše údaje vzájemně sdílet pro účely marketingu a poskytnout tak jednodušší, rychlejší a kvalitnější servis napříč KUBOUŠEK Group. Díky souhlasu zohledňujeme lépe Vaše preference a Vy získáváte přístup k mnohem širší a pro Vás i relevantnější škále služeb. Souhlas platí pro společnosti KUBOUŠEK Group. Souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat či pouze omezit vůči jednotlivým společnostem, o jejichž nabídky nemáte zájem.

Další možní příjemci

Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

 • finanční ústavy;
 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • naši obchodní partneři (zejména dodavatelé a subdodavatelé);
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;
 • marketingové agentury a poskytovatelé marketingových služeb;
 • správce kamerových systémů;
 • advokáti;
 • auditoři;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo KUBOUŠEK Group pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

V některých případech předáváme osobní údaje také našim obchodním partnerům či jiným osobám do třetích zemí (mimo EU), např. do Japonska. Dané souvisí zejména s původem produktu, jež je Vám poskytnut ze strany KUBOUŠEK Group, a k předání dochází v případě objednávky či reklamace produktu. V některých případech jsou osobní údaje předávány do třetí země s ohledem na legislativní požadavky související s povolením pro vývoz produktu. Vždy však dbáme na úroveň ochrany takto poskytnutých osobních údajů.

Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společností KUBOUŠEK Group a dodavatele KUBOUŠEK Group, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme v KUBOUŠEK Group.

Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Využíváme cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Webové stránky

Webové stránky KUBOUŠEK Group můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Když používáte webové stránky KUBOUŠEK Group, z Vašeho prohlížeče zaznamenáváme informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  Ke sbírání těchto informací používáme nejrůznější soubory cookies. Tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies, typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému, stát a časové pásmo,  informace o Vašich krocích na našich webových stránkách a čas a datum příchodu na naše stránky. Tyto informace nám umožní zlepšovat kvalitu našich webových stránek či naše marketingové služby.

Prostřednictvím webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

Proč KUBOUŠEK Group cookies a další technologie sledování využívá?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Na našich webech používáme:
 • Nezbytné
  • Nezbytné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webové stránky nemohou správně fungovat bez těchto cookies.
 • Funkční
  • Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které měří, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
 • Analytické
  • Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Informace sbírají a sdělují anonymně – to znamená, že tyto informace nejsou spojeny s konkrétním uživatelem.
 • Marketingové
  • Marketingové cookies jsou používány pro vyhodnocení chování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
 • Neklasifikované
  • Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

 

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom, co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od jakékoliv společnosti KUBOUŠEK Group kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. Máte právo na to, aby společnosti KUBOUŠEK Group bez zbytečného odkladu opravily nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnosti KUBOUŠEK Group bez zbytečného odkladu vymazaly osobní údaje, které se Vás týkají, a KUBOUŠEK Group má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnosti KUBOUŠEK Group omezily zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnosti KUBOUŠEK Group mohly přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
KUBOUŠEK Group již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy KUBOUŠEK Group převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnostem KUBOUŠEK Group, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnosti KUBOUŠEK Group bránily, a to v případě, že:

zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany KUBOUŠEK Group přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a KUBOUŠEK Group nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany KUBOUŠEK Group, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

KUBOUŠEK Group automatizované rozhodování ve smyslu výše uvedeného v současné době neprovádí.

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů KUBOUŠEK Group, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy KUBOUŠEK Group. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy KUBOUŠEK Group, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Lidická 1937, 370 07 České Budějovice či na adrese sídla jakékoli ze společností KUBOUŠEK Group, e-mailem na adrese gdpr@kubousek.eu, telefonicky na +420 389 041 111  či v jakékoli naší provozovně.