Zásady spracovania osobných údajov v rámci skupiny KUBOUŠEK (Ďalej len „Zásady“)

Chránime Vaše osobné údaje

KUBOUŠEK Group zahŕňa niekoľko spoločností s pôsobnosťou v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku, ktorých materskou spoločnosťou je KUBOUŠEK EU holding a. s. Tieto Zásady obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov v týchto spoločnostiach KUBOUŠEK Group:

 • KUBOUŠEK EU holding a. s., so sídlom Lidická tr. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 03664503, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel B, vložka 2242;
 • KUBOUŠEK s.r.o., so sídlom Lidická tr. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 26076306, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 12488;
 • KUBOUŠEK Systems s.r.o., so sídlom Lidická tr. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 02396106, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 22277,
 • KSQ spol. s r. o, so sídlom Lidická tř. 1937, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 26025230, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 9763;
 • KUBOUŠEK SK, s.r.o, so sídlom Vinárska 1006/7, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO 36434485, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 18039 / N,
 • KUBOUŠEK POLSKA sp. z o.o., so sídlom ul. Bielska 68, 43-400 Cieszyn, Poľská republika, zapísaná pod č. KRS 0000552611 v Krajowy Rejestr Sądowy (v krajskom súdnom registri)

(ďalej len „KUBOUŠEK Group“). V KUBOUŠEK Group sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime platnou právnou úpravou, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“), ktoré nadobudlo účinnosť od 25. mája 2018.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, prečo, kedy, ako a aké osobné údaje v KUBOUŠEK Group spracovávame. Nájdete tu tiež spôsob, ako nás kontaktovať, ak budete mať otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ako napríklad vykonať opravu osobných údajov.

Odporúčame Vám, aby ste si informácie uvedené v Zásadách starostlivo prečítali a priebežne sledovali ich obsah, pretože dokument môže byť aktualizovaný. Urobili sme všetko preto, aby Princípy boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo akúkoľvek časť vysvetlíme.

Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť písomne na adrese Lidická 1937, 370 07 České Budějovice či na adrese sídla akejkoľvek zo spoločností KUBOUŠEK Group, e-mailom na gdpr@kubousek.eu, telefonicky na +420 389 041 111 alebo v akejkoľvek našej prevádzke.

 

Užitočné pojmy

Dovoľte, aby sme Vám vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Veríme, že tak získate lepšie porozumenie a pochopenie, prečo v KUBOUŠEK Group postupujeme pri spracovaní osobných údajov zvoleným postupom „Osobné údaje „sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby;

Subjekt údajov“ je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú;

Správca údajov“ je osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primárne zodpovedný. Ak nie je v týchto zásadách, podmienkach konkrétnej zmluvy či v súhlase uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je jedna alebo viac spoločností KUBOUŠEK Group;

Spracovateľ údajov“ je osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre správcu;

Spracovanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatizovanými alebo postupov, ako je zber, záznam, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo zmena vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, zoradenie či skombinovanie, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

 

Kategória dotknutých údajov

Subjektom údajov môže byť:

 • zákazník KUBOUŠEK Group, jeho zamestnanec alebo zástupca;
 • obchodný partner KUBOUŠEK Group, jeho zamestnanec alebo zástupca;
 • iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s KUBOUŠEK Group;
 • návštevník a iná osoba pohybujúca sa v priestoroch KUBOUŠEK Group, ktoré sú monitorované kamerovým systémom;
 • osoby zúčastnené na podujatí organizovaných KUBOUŠEK Group, popr. akcií, ktorých sa KUBOUŠEK Group zúčastňuje;
 • návštevník webových stránok KUBOUŠEK Group;
 • zamestnanec KUBOUŠEK Group;
 • uchádzač o zamestnanie u KUBOUŠEK Group.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu pre príslušný účel – napr. aby sme s Vami mohli uzavrieť a tiež realizovať konkrétne zmluvu. Povinnosť spracovávať údaje na účely archivácie. Niektoré údaje spracovávame, lebo je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov KUBOUŠEK Group, resp. konkrétnych spoločností KUBOUŠEK Group. Spracovanie z tohto dôvodu je však obmedzené, existenciu oprávneného záujmu starostlivo posudzujeme. V ostatných prípadoch Vaše údaje spracovávame len s Vašim súhlasom.

Výberové konania na voľné pracovné miesta

Pre účely výberové konania na voľné pracovné miesta v KUBOUŠEK Group zhromažďujeme Vaše osobné údaje prostredníctvom Vašich životopisov a tiež prostredníctvom nášho kontaktného formulára pre tieto účely na našich webových stránkach. Tieto osobné údaje používame pre účely konkrétneho výberového riadenia a jednania o uzatvorení zmluvy iba po dobu trvania tohto výberového riadenia. Evidovať v evidencií uchádzačov aj po skončení konkrétneho výberového konania a následná komunikácia v prípade voľného pracovného miesta sú podmienené Vaším súhlasom.

Právny základ:
 • rokovania o uzavretí zmluvy,
 • Vás súhlas.
Personalistika

KUBOUŠEK Group, resp. spoločnosti v rámci KUBOUŠEK Group spracovávajú tiež osobné údaje svojich zamestnancov. Informácie o spracovaní osobných údajov zamestnancov sú uvedené v samostatnom dokumente.

Predaj produktov a poskytovanie servisných a kalibračných služieb koncovým zákazníkom Na účely uzavretia zmluvy, najmä zmluvy kúpnej alebo zmluvy servisné, spracovávame Vaše osobné údaje potrebné pre Vašu identifikáciu.

Vaše kontaktné údaje, popr. základné identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov či zástupcov zákazníkov, spracovávame na účely riadneho plnenia zmluvy, rovnako tak i ďalšie osobné údaje, ktoré sú pre plnenie zmluvy nevyhnutné (napríklad bankové spojenie).

Právny základ:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Organizovanie školení a vedenie vzdelávacích kurzov

Na účely uzatvorenia zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje potrebné pre Vašu identifikáciu. Vaše kontaktné údaje, popr. základné identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov či zástupcov objednávateľov školení a kurzov, spracovávame na účely riadneho plnenia zmluvy. Pre vedenie prezenčnej listiny na školenie spracovávame tiež osobné údaje účastníkov školení a kurzov v rozsahu meno, priezvisko, titul, zamestnávateľ, a na účely vydávania osvedčení o absolvovaní školenia tiež ich dátum narodenia.

Právny základ:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Zmluvy s obchodnými partnermi (dodávateľmi, distribútormi, výrobcami, obchodnými zástupcami)

Na účely uzatvorenia zmluvy, najmä rámcové zmluvy kúpnej, distribučné zmluvy, zmluvy o spolupráci atď.. Spracovávame Vaše osobné údaje potrebné pre Vašu identifikáciu. Vaše kontaktné údaje, popr. základné identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov či zástupcov obchodných partnerov, spracovávame na účely riadneho plnenia zmluvy, rovnako tak i ďalšie osobné údaje, ktoré sú pre plnenie zmluvy nevyhnutné (napríklad bankové spojenie).

Právny základ:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy.
Marketing

V rámci marketingových aktivít zasielame komerčné oznamy týkajúce sa produktov a služieb KUBOUŠEK Group rôznymi formami, vrátane využitia písomnej korešpondencie, e-mailu. Spracovanie na účely priameho marketingu (napr. Zasielanie e-mailov zákazníkom) možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu. Marketingové činnosti vo väčšom rozsahu realizujeme na základe Vášho súhlasu.

Spracovaním za účelom marketingu rozumieme tiež poznanie Vašich preferencií a ponuky produktov a služieb pre Vás. Pre tento účel využívame zoskupovanie a hodnotenie základných údajov a údajov o produktoch a službách, to aj automatickými prostriedkami. Na základe výsledkov analýz pre Vás vieme nájsť najvhodnejšie produkty a služby, aby sme vás neobťažovali s nerelevantnými ponukami.

Obmedziť marketing môžete priamo v našich obchodných oznámeniach, kde je zapracovaná možnosť zastavenia ich zasielanie, v rámci telefonického hovoru, prostredníctvom e-mailu, písomne alebo osobne v sídle našich spoločností či v našej prevádzke. Dovoľujeme si upozorniť, že ak obmedzíte marketing, môžeme stále využívať Váš kontakt na iné účely, než je marketing.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.

Prezentácia KUBOUŠEK Group a mediálna komunikácia

Na účely prezentácie KUBOUŠEK Group a mediálnej komunikácie usporadúvame alebo sa zúčastňujeme rôznych akcií, v rámci ktorých sa obstarávajú fotografie a video. Tieto fotografie a videozáznamy môžeme následne zdieľať na sociálnych sieťach, našich webových stránkach, popr. aj na stránkach našich partnerov a v ďalších médiách. Ak budete mať proti spracovaniu takých fotografických či video záznamov zo strany KUBOUŠEK Group výhrady, môžete kedykoľvek uplatniť námietku proti takémuto spracovaniu a my prijmeme potrebné opatrenia.

V prípade podmienenia účasti na akcii pozvánkou či registráciou Vás budeme vopred informovať o robení a používanie fotografií touto cestou. V určitých prípadoch máme záujem s fotografiami spojiť tiež Vaše meno a funkciu alebo pracovnú pozíciu. Tak však urobíme len s Vašim súhlasom.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.

Komunikácia cez webový formulár a iná komunikácia

Prostredníctvom našich webových stránok sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázky či pripomienkami. Do kontaktného formulára vypĺňate meno, priezvisko, telefón, e-mail, firmu, a popr. ďalšie údaje, ktoré nám oznámite. Tieto Vaše osobné údaje spracovávame na účely vybavenie Vašej žiadosti, sťažnosti či zodpovedanie dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Aj v prípade inej formy komunikácie spracovávame Vaše osobné údaje len pre nevyhnutne nutnú dobu pre vybavenie komunikácie s Vami, ak nemáme pre spracovanie Vašich osobných údajov tiež iný právny základ.

Právny základ:
 • Vás súhlas.

Prezentácia KUBOUŠEK Group a mediálna komunikácia

Na účely prezentácie KUBOUŠEK Group a mediálnej komunikácie usporadúvame alebo sa zúčastňujeme rôznych akcií, v rámci ktorých sa obstarávajú fotografie a video. Tieto fotografie a videozáznamy môžeme následne zdieľať na sociálnych sieťach, našich webových stránkach, popr. aj na stránkach našich partnerov a v ďalších médiách. Ak budete mať proti spracovaniu takých fotografických či video záznamov zo strany KUBOUŠEK Group výhrady, môžete kedykoľvek uplatniť námietku proti takémuto spracovaniu a my prijmeme potrebné opatrenia.

V prípade podmienenia účasti na akcii pozvánkou či registráciou Vás budeme vopred informovať o robení a používanie fotografií touto cestou. V určitých prípadoch máme záujem s fotografiami spojiť tiež Vaše meno a funkciu alebo pracovnú pozíciu. Tak však urobíme len s Vašim súhlasom.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.

Komunikácia cez webový formulár a iná komunikácia

Prostredníctvom našich webových stránok sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázky či pripomienkami. Do kontaktného formulára vypĺňate meno, priezvisko, telefón, e-mail, firmu, a popr. ďalšie údaje, ktoré nám oznámite. Tieto Vaše osobné údaje spracovávame na účely vybavenie Vašej žiadosti, sťažnosti či zodpovedanie dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Aj v prípade inej formy komunikácie spracovávame Vaše osobné údaje len pre nevyhnutne nutnú dobu pre vybavenie komunikácie s Vami, ak nemáme pre spracovanie Vašich osobných údajov tiež iný právny základ.

Právny základ:
 • Vás súhlas.

Návšteva webových stránok

Všeobecne môžete navštevovať webové stránky KUBOUŠEK Group bez toho, aby ste museli uvádzať Vašu totožnosť či akékoľvek iné informácie o sebe. S pomocou cookies súborov spracovávame informácie ohľadom používania našich webových stránok. Tieto informácie nám umožnia zlepšovať kvalitu našich webových stránok či naše marketingové služby.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.
Účtovníctvo a dane

Zhromažďujeme a spracovávame Vaše identifikačné a transakčné údaje na účely vykonávania našich účtovných a daňových povinností voči správnym orgánom, ktoré nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie účtovné a daňové predpisy.

Právny základ:
 • plnenie povinností z právnych predpisov.
Bezpečnosť

Dbáme na bezpečnosť fyzického majetku, dát i osôb prostredníctvom monitoringu kamerovými systémami. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku proti porušeniu, primárne v rámci prevencie a objasňovania lúpežného prepadnutia, krádežou vlámaním, krádeží a proti vandalizmu. Priestory, ktoré sú monitorované kamerovými systémami, sú vždy viditeľne označené a v ich blízkosti sú dostupné informácie o predmetnom monitorovania. Záznamy z kamier uchovávame v zabezpečených priestoroch. Záznamy uchovávame len na vhodný čas podľa jednotlivých kamier a ich umiestnenie, maximálne však po dobu 30 dní.

Právny základ:
 • naše oprávnené záujmy.
 • Výkon, resp. obhajoba práv

V prípade, že sme nútení vymáhať naše pohľadávky právnou cestou, resp. ak sme účastníkmi súdneho konania a konanie sa týka Vašej osoby či ak riešime určitý spor s Vami mimosúdnou cestou, alebo ak môžete poskytnúť dôležité informácie pre riešenie sporu, použijeme v nevyhnutnom rozsahu Vaše identifikačné údaje, údaje o právnom pomere s Vami, údaje o realizáciu zmluvy , prípadne ďalšie údaje potrebné na ochranu našich práv.

Právny základ:
 • naše oprávnené záujmy.

Interné riadenie, optimalizácia procesov, certifikácia

Naši zamestnanci spracovávajú Vaše osobné údaje pri plnení povinností v rámci procesov zavedených v KUBOUŠEK Group. Napríklad máme nastavené rôzne schvaľovacie, evidenčné a reportovacie systémy. Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje sú používané pre účely plánovania, riadenia projektov, vyhodnocovania atď. Vaše osobné údaje spracovávané na tieto účely získavame predovšetkým prostredníctvom formulárov vychádzajúcich z ISO noriem pre manažment kvality a tiež noriem pre manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy
 • plnenie povinností z právnych predpisov.

Nad rámec uvedeného môže dochádzať k spracovaniu akýchkoľvek ďalších osobných údajov v prípade, že nám ich sami, dobrovoľne poskytnete. Vyhradzujeme si právo nevyžiadanej osobné údaje zlikvidovať.
V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré presahuje účel, za akým boli osobné údaje pôvodne získané.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu pre príslušný účel – napr. aby sme s Vami mohli uzavrieť a tiež realizovať konkrétne zmluvu. Povinnosť spracovávať údaje nám stanovuje tiež niekoľko právnych predpisov. Mnohé údaje musíme napríklad spracovávať na účely archivácie. Niektoré údaje spracovávame, lebo je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov KUBOUŠEK Group, resp. konkrétnych spoločností KUBOUŠEK Group. Spracovanie z tohto dôvodu je však obmedzené, existenciu oprávneného záujmu starostlivo posudzujeme. V ostatných prípadoch Vaše údaje spracovávame len s Vašim súhlasom.

Výberové konania na voľné pracovné miesta

Pre účely výberové konania na voľné pracovné miesta v KUBOUŠEK Group zhromažďujeme Vaše osobné údaje prostredníctvom Vašich životopisov a tiež prostredníctvom nášho kontaktného formulára pre tieto účely na našich webových stránkach. Tieto osobné údaje používame pre účely konkrétneho výberového riadenia a jednania o uzatvorení zmluvy iba po dobu trvania tohto výberového riadenia. Evidovať v evidencií uchádzačov aj po skončení konkrétneho výberového konania a následná komunikácia v prípade voľného pracovného miesta sú podmienené Vaším súhlasom.

Právny základ:
 • rokovania o uzavretí zmluvy
 • Vás súhlas.
Personalistika

KUBOUŠEK Group, resp. spoločnosti v rámci KUBOUŠEK Group spracovávajú tiež osobné údaje svojich zamestnancov. Informácie o spracovaní osobných údajov zamestnancov sú uvedené v samostatnom dokumente.

Predaj produktov a poskytovanie servisných a kalibračných služieb koncovým zákazníkom.

Na účely uzavretia zmluvy, najmä zmluvy kúpnej alebo zmluvy servisnej spracovávame Vaše osobné údaje potrebné pre Vašu identifikáciu. Vaše kontaktné údaje, popr. základné identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov či zástupcov zákazníkov, spracovávame na účely riadneho plnenia zmluvy, rovnako tak i ďalšie osobné údaje, ktoré sú pre plnenie zmluvy nevyhnutné (napríklad bankové spojenie).

Právny základ:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Organizovanie školení a vedenie vzdelávacích kurzov

Na účely uzatvorenia zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje potrebné pre Vašu identifikáciu. Vaše kontaktné údaje, popr. základné identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov či zástupcov objednávateľov školení a kurzov, spracovávame na účely riadneho plnenia zmluvy. Pre vedenie prezenčnej listiny na školenie spracovávame tiež osobné údaje účastníkov školení a kurzov v rozsahu meno, priezvisko, titul, zamestnávateľ, a na účely vydávania osvedčení o absolvovaní školenia tiež ich dátum narodenia.

Právny základ:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Zmluvy s obchodnými partnermi (dodávateľmi, distribútormi, výrobcami, obchodnými zástupcami)

Na účely uzatvorenia zmluvy, najmä rámcové zmluvy kúpnej, distribučné zmluvy, zmluvy o spolupráci atď.. Spracovávame Vaše osobné údaje potrebné pre Vašu identifikáciu. Vaše kontaktné údaje, popr. základné identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov či zástupcov obchodných partnerov, spracovávame na účely riadneho plnenia zmluvy, rovnako tak i ďalšie osobné údaje, ktoré sú pre plnenie zmluvy nevyhnutné (napríklad bankové spojenie).

Právny základ:
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy.
Marketing

V rámci marketingových aktivít zasielame komerčné oznamy týkajúce sa produktov a služieb KUBOUŠEK Group rôznymi formami, vrátane využitia písomnej korešpondencie, e-mailu. Spracovanie na účely priameho marketingu (napr. Zasielanie e-mailov zákazníkom) možno považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu. Marketingové činnosti vo väčšom rozsahu realizujeme na základe Vášho súhlasu.

Spracovaním za účelom marketingu rozumieme tiež poznanie Vašich preferencií a ponuky produktov a služieb pre Vás. Pre tento účel využívame zoskupovanie a hodnotenie základných údajov a údajov o produktoch a službách, to aj automatickými prostriedkami. Na základe výsledkov analýz pre Vás vieme nájsť najvhodnejšie produkty a služby, aby sme vás neobťažovali s nerelevantnými ponukami.

Obmedziť marketing môžete priamo v našich obchodných oznámeniach, kde je zapracovaná možnosť zastavenia ich zasielanie, v rámci telefonického hovoru, prostredníctvom e-mailu, písomne alebo osobne v sídle našich spoločností či v našej prevádzke. Dovoľujeme si upozorniť, že ak obmedzíte marketing, môžeme stále využívať Váš kontakt na iné účely, než je marketing.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.
Prezentácia KUBOUŠEK Group a mediálna komunikácia

Na účely prezentácie KUBOUŠEK Group a mediálnej komunikácie usporadúvame alebo sa zúčastňujeme rôznych akcií, v rámci ktorých sa obstarávajú fotografie a video. Tieto fotografie a videozáznamy môžeme následne zdieľať na sociálnych sieťach, našich webových stránkach, popr. aj na stránkach našich partnerov a v ďalších médiách. Ak budete mať proti spracovaniu takých fotografických či video záznamov zo strany KUBOUŠEK Group výhrady, môžete kedykoľvek uplatniť námietku proti takémuto spracovaniu a my prijmeme potrebné opatrenia.

V prípade podmienenia účasti na akcii pozvánkou či registráciou Vás budeme vopred informovať o robení a používanie fotografií touto cestou. V určitých prípadoch máme záujem s fotografiami spojiť tiež Vaše meno a funkciu alebo pracovnú pozíciu. Tak však urobíme len s Vašim súhlasom.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.
Komunikácia cez webový formulár a iná komunikácia

Prostredníctvom našich webových stránok sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázky či pripomienkami. Do kontaktného formulára vypĺňate meno, priezvisko, telefón, e-mail, firmu, a popr. ďalšie údaje, ktoré nám oznámite. Tieto Vaše osobné údaje spracovávame na účely vybavenie Vašej žiadosti, sťažnosti či zodpovedanie dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Aj v prípade inej formy komunikácie spracovávame Vaše osobné údaje len pre nevyhnutne nutnú dobu pre vybavenie komunikácie s Vami, ak nemáme pre spracovanie Vašich osobných údajov tiež iný právny základ.

Právny základ:
 • Vás súhlas.
Prezentácia KUBOUŠEK Group a mediálna komunikácia

Na účely prezentácie KUBOUŠEK Group a mediálnej komunikácie usporadúvame alebo sa zúčastňujeme rôznych akcií, v rámci ktorých sa obstarávajú fotografie a video. Tieto fotografie a videozáznamy môžeme následne zdieľať na sociálnych sieťach, našich webových stránkach, popr. aj na stránkach našich partnerov a v ďalších médiách. Ak budete mať proti spracovaniu takých fotografických či video záznamov zo strany KUBOUŠEK Group výhrady, môžete kedykoľvek uplatniť námietku proti takémuto spracovaniu a my prijmeme potrebné opatrenia.

V prípade podmienenia účasti na akcii pozvánkou či registráciou Vás budeme vopred informovať o robení a používanie fotografií touto cestou. V určitých prípadoch máme záujem s fotografiami spojiť tiež Vaše meno a funkciu alebo pracovnú pozíciu. Tak však urobíme len s Vašim súhlasom.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.
Komunikácia cez webový formulár a iná komunikácia

Prostredníctvom našich webových stránok sa na nás môžete obrátiť s akýmikoľvek otázky či pripomienkami. Do kontaktného formulára vypĺňate meno, priezvisko, telefón, e-mail, firmu, a popr. ďalšie údaje, ktoré nám oznámite. Tieto Vaše osobné údaje spracovávame na účely vybavenie Vašej žiadosti, sťažnosti či zodpovedanie dotazu. Při vyplnění kontaktního formuláře nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Aj v prípade inej formy komunikácie spracovávame Vaše osobné údaje len pre nevyhnutne nutnú dobu pre vybavenie komunikácie s Vami, ak nemáme pre spracovanie Vašich osobných údajov tiež iný právny základ.

Právny základ:
 • Vás súhlas.
Návšteva webových stránok

Všeobecne môžete navštevovať webové stránky KUBOUŠEK Group bez toho, aby ste museli uvádzať Vašu totožnosť či akékoľvek iné informácie o sebe. S pomocou cookies súborov spracovávame informácie ohľadom používania našich webových stránok. Tieto informácie nám umožnia zlepšovať kvalitu našich webových stránok či naše marketingové služby.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy.

Účtovníctvo a dane

Zhromažďujeme a spracovávame Vaše identifikačné a transakčné údaje na účely vykonávania našich účtovných a daňových povinností voči správnym orgánom, ktoré nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie účtovné a daňové predpisy.

Právny základ:
 • plnenie povinností z právnych predpisov.
Bezpečnosť

Dbáme na bezpečnosť fyzického majetku, dát i osôb prostredníctvom monitoringu kamerovými systémami. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku proti porušeniu, primárne v rámci prevencie a objasňovania lúpežného prepadnutia, krádežou vlámaním, krádeží a proti vandalizmu. Priestory, ktoré sú monitorované kamerovými systémami, sú vždy viditeľne označené a v ich blízkosti sú dostupné informácie o predmetnom monitorovania. Záznamy z kamier uchovávame v zabezpečených priestoroch. Záznamy uchovávame len na vhodný čas podľa jednotlivých kamier a ich umiestnenie, maximálne však po dobu 30 dní.

Právny základ:
 • naše oprávnené záujmy.
 • Výkon, resp. obhajoba práv

V prípade, že sme nútení vymáhať naše pohľadávky právnou cestou, resp. ak sme účastníkmi súdneho konania a konanie sa týka Vašej osoby či ak riešime určitý spor s Vami mimosúdnou cestou, alebo ak môžete poskytnúť dôležité informácie pre riešenie sporu, použijeme v nevyhnutnom rozsahu Vaše identifikačné údaje, údaje o právnom pomere s Vami, údaje o realizácii zmluvy, prípadne ďalšie údaje potrebné na ochranu našich práv.

Právny základ:
 • naše oprávnené záujmy.

Interné riadenie, optimalizácia procesov, certifikácia

Naši zamestnanci spracovávajú Vaše osobné údaje pri plnení povinností v rámci procesov zavedených v KUBOUŠEK Group. Napríklad máme nastavené rôzne schvaľovacie, evidenčné a reportovacie systémy. Vaše identifikačné údaje a kontaktné údaje sú používané pre účely plánovania, riadenia projektov, vyhodnocovania atď. Vaše osobné údaje spracovávané na tieto účely získavame predovšetkým prostredníctvom formulárov vychádzajúcich z ISO noriem pre manažment kvality a tiež noriem pre manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Právny základ:
 • Váš súhlas
 • naše oprávnené záujmy
 • plnenie povinností z právnych predpisov.

Nad rámec uvedeného môže dochádzať k spracovaniu akýchkoľvek ďalších osobných údajov v prípade, že nám ich sami, dobrovoľne poskytnete. Vyhradzujeme si právo nevyžiadanej osobné údaje zlikvidovať.
V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré presahuje účel, za akým boli osobné údaje pôvodne získané.

Aké osobné údaje spracovávame?

Ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracovávame o Vás iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo osobné údaje, ktoré nám so svojím súhlasom nad rámec nevyhnutne nutného spracovania poskytnete.

Nižšie sa dozviete, aké kategórie osobných údajov o Vás spracovávame. Konkrétnejšie rozsah osobných údajov spracovaných pre jednotlivé účely je uvedený v nasledujúcej časti „Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?“.

KUBOUŠEK Group spracováva nasledovné kategórie osobných údajov:
 • identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, vyobrazenie Vášho podpisu; ak podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktné údaje: kontaktná adresa, telefónne číslo, fax, e-mail;
 • ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy: bankové spojenie;
 • foto a video záznamy;
 • údaje spracovávané na základe udeleného súhlasu;
 • transakčné údaje a údaje o využívaní našich produktov a služieb: číslo či iná identifikácia zmluvy, informácie o predmete zmluvy alebo plnenie zmluvy, údaj o využívaní našich produktov a služieb, obchodnej histórie;
 • údaje vyplývajúce z komunikácie: údaje z používania našich webových stránok.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchováme len po nevyhnutnú dobu, ktorú budeme potrebovať pre plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

Najdlhšiu dobou spracovania osobných údajov, ktorú v KUBOUŠEK Group voči Vám uplatňujeme, je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi Vami a niektorú zo spoločností KUBOUŠEK Group, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo. Povinnosť uchovávať identifikačné a transakčné údaje nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie účtovné a daňové predpisy. Vaše osobné údaje ale aj archivujeme po dobu 10 rokov z dôvodu našich oprávnených záujmov, najmä pre prípad, že by sme museli predkladať dôkazy v súdnom spore, a to s ohľadom na zákonné premlčacie lehoty podľa občianskeho zákonníka.

Údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame po dobu, po ktorú nám je súhlas platne udelený. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely, spracovávame Vaše osobné údaje po dobu uvedenú v konkrétnom súhlase, maximálne však po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu a ďalej 5 rokov od jeho ukončenia. Ak sa naším zákazníkom nestanete, teda k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, spracovávame Vaše údaje po dobu uvedenú v konkrétnom súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Pre vylúčenie pochybností, samotný súhlas a zmenu alebo odvolanie súhlasu uchovávame z titulu našich oprávnených záujmov po celú dobu platnosti súhlasu a 10 rokov potom, čo zanikla jeho platnosť.

 

Ste povinní nám osobné údaje odovzdávať?

Odovzdanie údajov, ktoré nám odovzdávate so svojím súhlasom, je dobrovoľné. Odovzdanie ostatných údajov vyžadujeme, pretože ich spracovanie je nevyhnutné na uzavretie či výkon zmluvy, plnení našich právnych povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov. Ak nám takéto údaje neposkytnete, nemôžeme s Vami príslušnú zmluvu uzatvoriť alebo Vám nemôžeme poskytnúť príslušný produkt či službu.

Súhlas

Ak Vás požiadame o Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, bude žiadosť o súhlas, resp. súhlas, ktoré Vám poskytneme na preštudovanie a podpisu či inému odsúhlaseniu, jasne formulovaný a poskytne Vám primeraný základ pre rozhodovanie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktov, ktoré sú uvedené v úvode a závere týchto Zásad.

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov popísaných v týchto Zásadách alebo účelov, o ktorých ste boli informovaní iným spôsobom. To znamená, že akonáhle nám udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, budeme Vaše údaje uchovávať v súlade
s Vašim súhlasom a / alebo až do doby, kým svoj súhlas neodvoláte. Aj v prípade odvolania Vášho súhlasu však môžeme niektoré Vaše osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie našich zákonných povinností a na účely našej obhajoby v prípadných právnych sporoch.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami pre ich marketingové účely, ak sme pre tieto účely neobdržali Váš súhlas. V prípade, že ste nám takýto súhlas poskytli, ale neskôr už nebudete chcieť marketingové materiály od tretej strany dostávať, obráťte sa prosím priamo na príslušnú tretiu stranu.

Zdroje osobných údajov

Podľa situácie spracovávame údaje, ktoré sme od Vás v rámci KUBOUŠEK Group dostali, ďalej potom údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov aj údaje získané od tretích strán (napríklad našich obchodných partnerov).

Sprístupnenie a prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje spravujeme primárne v rámci KUBOUŠEK Group.

Zdieľanie v rámci KUBOUŠEK Group

Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o produktoch a službách a údaje z našej komunikácie a interakcie si odovzdávame v rámci KUBOUŠEK Group najmä pre administratívno-právne účely a ďalej pre skvalitnenie našich služieb, keď napríklad jedna zo spoločností KUBOUŠEK Group, na ktorú sa obrátite, odovzdá Vaše osobné údaje inej spoločnosti v rámci KUBOUŠEK Group, ktorá sa na oblasť, ktorá Vás zaujíma, špecializuje. Takto robíme na účely oprávnených záujmov KUBOUŠEK Group a na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy s Vami. V niektorých prípadoch, predovšetkým administratívneho charakteru, sú ďalšie spoločnosti KUBOUŠEK Group v postavení spracovateľa. V niektorých prípadoch, predovšetkým administratívneho charakteru, sú ďalšie spoločnosti KUBOUŠEK Group v postavení spracovateľa.

Ak ste nám ako zákazník udelil súhlas s použitím údajov v KUBOUŠEK Group, môžeme si Vaše údaje vzájomne zdieľať na účely marketingu a poskytnúť tak jednoduchšie, rýchlejšie a kvalitnejšie servis naprieč KUBOUŠEK Group. Vďaka súhlasu zohľadňujeme lepšie Vaše preferencie a Vy získavate prístup k oveľa širším a pre Vás aj relevantnejšej škále služieb. Súhlas platí pre spoločnosti KUBOUŠEK Group. Súhlas je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať alebo len obmedziť voči jednotlivým spoločnostiam, o ktorých ponuky nemáte záujem.

Ďalší možní príjemci

Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov uvedených vyššie, najmä ak externý subjekt v danej oblasti disponuje nevyhnutnou profesionalitou a odbornou úrovňou, Vaše údaje sú spracovávané spolupracujúcimi dodávateľmi. Pokiaľ niekoho ďalšieho poveríme výkonom určitej činnosti tvoriaci súčasť našich služieb, môže pri nej dochádzať spracovaniu príslušných osobných údajov. V niektorých prípadoch sa títo dodávatelia stávajú spracovateľom osobných údajov. Spracovateľ je oprávnený nakladať s údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, ku ktorej bol príslušným správcom poverený. V takom prípade nie je na účely výkonu spracovateľské činnosti vyžadovaný Váš súhlas.

 • finančné ústavy;
 • správne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi;
 • naši obchodní partneri (najmä dodávatelia a subdodávatelia);
 • poskytovatelia IT služieb, vrátane cloudových úložísk;
 • marketingové agentúry a poskytovatelia marketingových služieb;
 • správca kamerových systémov;
 • advokáti;
 • advokáti;
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov.

Nad rámec vyššie uvedeného osobné údaje odovzdávame mimo KUBOUŠEK Group len vtedy, ak na to máme Váš súhlas alebo ak to vyžaduje právny predpis. Niektoré orgány verejnej správy a ďalšie organizácie sú oprávnené vyžiadať informácie o Vás.

V niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje tiež našim obchodným partnerom či iným osobám do tretích krajín (mimo EÚ), napr. do Japonska. Dané súvisí najmä s pôvodom produktu, ktorá je Vám poskytnutý zo strany KUBOUŠEK Group, a prenos sa robí v prípade objednávky či reklamácie produktu. V niektorých prípadoch sú osobné údaje odovzdávané do tretej krajiny s ohľadom na legislatívne požiadavky súvisiace s povolením na vývoz produktu. Vždy však dbáme na úroveň ochrany takto poskytnutých osobných údajov.

Zabezpečenie

Usilujeme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme zaviedli viacero technických a organizačných opatrení, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neúmyselným alebo nezákonným zničením, neúmyselnou stratou či zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a akýmikoľvek ďalšími nezákonnými formami spracovania.

Prístup k Vašim osobným údajom obmedzujeme iba na tých zamestnancov spoločností KUBOUŠEK Group a dodávateľa KUBOUŠEK Group, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v našom mene a ktorí sú zmluvne zaviazaní zachovávať bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov.

Ako sme sa už uviedli, v určitých prípadoch odovzdávame, alebo sme povinní odovzdávať, osobné údaje tretím stranám. V takýchto prípadoch volíme dôveryhodných partnerov, u ktorých sme sa uistili, že budú dodržiavať minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, akú zabezpečujeme v KUBOUŠEK Group.

Pri odovzdaní osobných údajov správnym orgánom využívame vždy najvhodnejšie a najbezpečnejšie možnosti, aké príslušný orgán ponúka.

Využívame cloudových úložísk, ktoré sú zásadne umiestnené v rámci EÚ a vždy sa zabezpečí vysoká úroveň bezpečnosti údajov.

Webové stránky

Webové stránky KUBOUŠEK Group môžete navštevovať, bez toho aby ste museli uvádzať Vašu totožnosť či akékoľvek iné informácie o sebe. Keď používate webové stránky KUBOUŠEK Group, z Vášho prehliadača zaznamenávame informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Ku zbieraniu týchto informácií používame najrôznejšie súbory cookies. Tieto informácie môžu zahŕňať Vašu IP adresu, jedinečný identifikátor využívajúci „cookies“, informácie o cookies, typu prístroja, doménu, typ prehliadača a jazyk, druh operačného systému, štát a časové pásmo, informácie o Vašich krokoch na našich webových stránkach a čas a dátum príchodu na naše stránky. Tieto informácie nám umožnia zlepšovať kvalitu našich webových stránok či naše marketingové služby.

Prostredníctvom webových stránok môžu zbierať informácie tiež tretej strany, a to s využitím tzv. Cookies, zásuvných modulov (plug-in) a widgety (widgets) tretích strán. Tieto tretie strany zhromažďujú údaje priamo z Vášho internetového prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným pravidlám tretích strán pre ochranu súkromia.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Slúži na zapamätanie Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napr. Prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom nemusíte znovu po určitú dobu zadávať.

Prečo KUBOUŠEK Group cookies a ďalšie technológie sledovania využíva?

Cookies a ďalšie sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách používané rôznym spôsobom, napríklad za účelom prevádzky webovej stránky, analýzy návštevnosti alebo na reklamné účely. Cookies a ďalšie sledovacie technológie využívame najmä preto, aby sme boli schopní skvalitniť a zefektívniť naše služby.

Na našich weboch používame:
 • Krátkodobé cookies prvej strany, ktoré sú potrebné na zabezpečenie fungovania webových stránok.
 • Dlhodobé cookies prvej strany, ktoré používame, aby sme Vám stránky mohli, čo najlepšie prispôsobiť. Pre webovú analýzu používame meranie anonymných dát pomocou nástroja Google Analytics.
 • Cookies tretích strán, aby sme Vám mohli lepšie prispôsobiť reklamné oznámenie. Jedná sa najmä o cookies sociálnych sietí, reklamných systémov a vložených videí.

Viac informácií o cookies, zakázanie cookies

Viac informácií o tom, čo sú cookies, ako fungujú, ako ich spravovať alebo zmazať, nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org

V nastavení niektorých internetových prehliadačov (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastaviť zakázanie cookies a ďalších technológií sledovania. Viac možností, ako spravovať cookies je k dispozícii na webovej stránke www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality služieb ponúkaných prostredníctvom našej webovej stránky.

Vaše práva spojené so spracovaním osobných údajov

V prípade uplatnenia Vašich práv k osobným údajom, ktoré spracovávame, vyžadujeme Vašu identifikáciu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní Vašu totožnosť overiť elektronicky alebo ak budeme mať dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženie dokladu totožnosti či iné preukázanie totožnosti. Iba tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje inej osobe alebo nedôjde k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov.

Právo na informácie a prístup k osobným údajom

Ctíme zásadu transparentnosti spracovanie osobných údajov. V súlade s touto zásadou Vám vždy poskytneme informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame.

Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe, maximálne v rozsahu jedného mesiaca. V zložitejších prípadoch sme oprávnení lehotu predĺžiť až o dva mesiace.

Ak požiadate o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, poskytneme Vám informáciu o účele spracovania osobných údajov, osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Ďalej Vám bude oznámená plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, a existencia práva požadovať opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovanie alebo namietať proti tomuto spracovaniu a tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Máte právo žiadať od akejkoľvek spoločnosti KUBOUŠEK Group kópiu spracúvaných osobných údajov, ak nebudú tým nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Za ďalšie kópie na Vašu žiadosť môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytneme Vám informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov usilujeme o zabezpečenie ich presnosti a aktuálnosti. Nepresné alebo neúplné osobné údaje sa budeme snažiť vymazať alebo opraviť. Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné alebo neaktuálne, upozornite nás na to. Máte právo na to, aby spoločnosti KUBOUŠEK Group bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Ide najmä o prípady, keď sú Vaše chybné alebo neaktuálne osobné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktorý podľa zákona archivujeme.

Všetky opravy budú oznámené tiež príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, s výnimkou prípadov, keď je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zamedziť. Stačí odňať súhlas s takýmto spracovaním.

Právo na výmaz (právo „byť zabudnutý“)

Môžete tiež využiť svoje právo „byť zabudnutý“. Máte právo na to, aby spoločnosti KUBOUŠEK Group bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a KUBOUŠEK Group má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
odvoláte súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
osobné údaje boli spracované nezákonne;
osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej únie alebo Českej či Slovenskej republiky.

V takom prípade zmažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu na výkone a obhajobe právnych nárokov.

Výmaz bude oznámený tiež príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, s výnimkou prípadov, keď je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby spoločnosti KUBOUŠEK Group obmedzili spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby spoločnosti KUBOUŠEK Group mohli presnosť osobných údajov overiť;
spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
KUBOUŠEK Group už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
bola uplatnená námietka proti spracovaniu, a to do overenia, či oprávnené záujmy KUBOUŠEK Group prevažujú nad Vašimi dôvody pre námietku.

Všetky obmedzenia budú oznámené tiež príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, s výnimkou prípadov, keď je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytol spoločnostiam KUBOUŠEK Group, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu spoločnosti KUBOUŠEK Group bránili, a to v prípade, že:

spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy; a súčasne
spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané zo strany KUBOUŠEK Group priamo inému správcovi, ak je to technicky možné. Právom na prenosnosť osobných údajov nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vr. Profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (tj. akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k Vašej osobe), ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a KUBOUŠEK Group alebo je založené na Vašom výslovnom súhlase; v týchto prípadoch však máte právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany KUBOUŠEK Group, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutia.

KUBOUŠEK Group automatizované rozhodovanie v zmysle vyššie uvedeného v súčasnosti nevykonáva.

Právo vzniesť námietku

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použitia na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k subjektu údajov), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov KUBOUŠEK Group, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pre tieto oprávnené záujmy. Túto námietku je nutné z Vašej strany odôvodniť, aby sme ju boli schopní náležite posúdiť. Vaše námietky a dôvody k nej vedúce budú následne posúdené a porovnané s oprávnenými záujmami KUBOUŠEK Group. Ak Vaše dôvody prevážia nad oprávnenými záujmami KUBOUŠEK Group, spracovanie Vašich osobných údajov bude obmedzené alebo budú Vaše osobné údaje vymazané.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom spracovávanie Vašich osobných údajov a pre uplatnenie akéhokoľvek z vyššie uvedených práv, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese Lidická 1937, 370 07 České Budějovice či na adrese sídla akejkoľvek zo spoločností KUBOUŠEK Group, e-mailom na adrese gdpr@kubousek.eu, telefonicky na +420 389 041 111 alebo v akejkoľvek našej prevádzke.