Domov  >>  Produkty  >>  Meracie prístroje  >>  Meracie prístroje Testo

Domov  >>  Produkty  >>  Meracie prístroje  >>  Meracie prístroje Testo

Meranie teploty, tlaku, emisií, vlhkosti, elektrických veličín

Meracie prístroje Testo sú jednotkou na trhu pre chladiace technológie, klimatizácie, vzduchotechniku, vykurovanie, analýzu emisií a spalín v priemyselnej výrobe, potravinárstve, farmaceutickom priemysle. Medzi najviac inovatívne produkty patria termokamery, chytré sondy s možnosťou ovládania chytrým telefónom či komplexné riešenie pre správu budov, nemocníc a priemyselných objektov.

Testo průmysl
Čisté prostory Testo

Meracia technika a služby pre čisté priestory

Spoľahlivá a presná technika na kontrolu kvality klimatizácie a ventilácie v priestoroch v zhode s najvyššími nárokmi na čistotu podľa ČSN EN ISO 14644.

Veľmi presné a spoľahlivé meracie prístroje Testo pre čisté priestory určené na použitie v týchto oboroch:

 • kontrola, meranie a monitorovanie teploty
 • kontrola, meranie a monitorovanie vlhkosti vzduchu
 • meranie a monitorovanie diferenčného tlaku
 • meranie rýchlosti prúdenia vzduchu

Meracia technika a služby pre správu budov

Všetky zariadenia, technika a služby pre správcov budov, vďaka ktorým znížite prevádzkové náklady a spotrebu energií a zároveň prispejete k zlepšeniu komfortu v budovách.

Meracia technika Testo pre správcov budov sa dotýka predovšetkým týchto oblastí:

 • zaistenie kvality ovzdušia a pohody prostredia
  • vlhkomery
  • luxmetre
  • CO2 sondy
  • hlukomery
 • kontrola elektroinštalácií
 • nastavenie ventilačných zariadení
 • nastavenie vykurovacích zariadení
 • nastavenie chladiacich zariadení
Facility Management testo
Termografie Testo

Meracia technika pre vykurovanie, klimatizácie, ventiláciu a chladenie (HVAC/R)

Prvotriedne meracie prístroje Testo sú vhodné pre všetkých, kto sa snažia minimalizovať prevádzkové náklady budov, zaistiť pohodlie zamestnancov a optimalizovať spotrebu energie.

Špičková meracia technika pre oblasť vykurovania:

 • meranie teploty
 • analýza spalín
 • meranie tlaku
 • vyhľadávanie únikov tepla
 • elektrické veličiny
 • meranie okolitého oxidu uhoľnatého (CO)

Meracie zariadenie pre klimatizáciu a ventiláciu:

 • meranie v kanále
 • meranie na vyústeniach
 • meranie na filtroch

Meracie zariadenie pre chladiacu techniku:

 • chytré sondy pre testovanie chladiacich systémov
 • servisné prístroje na chladiace systémy
 • meranie vákua

Meracie zariadenie pre zaistenie kvality priemyselnej výroby

Meracia technika Testo je ideálna na zaistenie bezproblémového fungovania priemyselných podnikov, ktoré sú neustále pod rastúcim tlakom prísnych noriem.

Testo ponúka pre priemyselné podniky vhodné riešenia na široké spektrum odvetví:

 • analýza spalín, prístroje na meranie emisií
 • meranie teploty, termokamery
 • monitorovanie teploty: rádiové záznamníky teploty
 • vlhkomery a rádiové záznamníky vlhkosti
 • nastavenie a kontrola vzduchotechniky
 • meranie elektrických veličín
 • kontrola spotreby a kvality stlačeného vzduchu
Testo průmysl

Meracie prístroje na kontrolu a bezpečnosť potravín

Rozmanitý výber prístrojov Testo, pomôže ľahko splniť Vaše požiadavky HACCP a prináša istotu bezpečného skladovania a spracovávania potravín.

Testo meracia technika ponúka:

 • kompletné sledovanie teploty výrobného reťazca
 • precízne, čisté a rýchle meranie a tiež dokumentáciu všetkých výsledkov meraní
 • certifikáciu všetkých meracích prístrojov podľa EN 13485 a všetkých záznamníkov dát podľa EN 12830
 • certifikát HACCP International

Testo Smart World: Optimalizácia práce v meraní

Prepojená meracia technológia, bezproblémová kompatibilita a inovatívne aplikácie – Testo šikovný svet otvára nepredstaviteľné možnosti v oblasti správy dát, efektivity nákladov a zaistenia optimálnej dostupnosti systému.

Správa dát: Data sú základom každého informovaného rozhodnutia. Presná meracia technika Testo vám poskytne presne tie informácie, ktoré potrebujete pre udržateľnú optimalizáciu. Rýchlo, presne a v reálnom čase.
Optimalizácia procesov: Vďaka automatickému sledovaniu kritických parametrov prostredia, ako je teplota a vlhkosť, a spoľahlivému upozorneniu na prekročenie medzných hodnôt môžete obmedziť manuálne pracovné úkony a zároveň dosiahnuť výrazné zvýšenie efektivity.
Efektivita nákladov: Digitálny záznam, analýza a dokumentácia kritických parametrov vám pomôže optimalizovať využitie vašich zdrojov a tým využiť potenciálne úspory.

Preventívna údržba. Optimálny výkon

Preventívna údržba presahuje rámec obyčajnej údržby a zahŕňa stratégiu zameranú na budúcnosť s cieľom predísť poruchám a nákladom. Pravidelná preventívna údržba prináša množstvo výhod:

 • Zamedzenie nákladným výpadkom systému
 • Predĺženie životnosti systému
 • Zníženie nákladov na opravy
 • Zvýšenie bezpečnosti

Robte tie najlepšie rozhodnutia

Termokamery, ako je Testo 883, sa osvedčili ako ideálny nástroj na preventívnu údržbu. Iba termografia totiž umožňuje bezkontaktnú kontrolu zariadení a systémov bez odstávok, aby bolo možné včas odhaliť tepelné anomálie a predísť tak nákladným opravám alebo poruchám.

Meracie prístroje a riešenia na chladenie

Keď sa rýchlosť stretáva s presnosťou.

V čase rastúcich nákladov na energie je optimálne nastavenie chladiacich a klimatizačných systémov stále dôležitejšie. Vďaka inovatívnej meracej technike Testo je možné ľahko a rýchlo dosiahnuť presné výsledky a zaistiť tak energetickú účinnosť a udržateľnosť systémov.

Testo 570s – pre výzvy dneška a zajtrajška

 • Bezpečný: Testo 570s je možné bezpečne používať aj s chladivami A3.
 • Presný: Optimalizovaná presnosť merania 0,25 % FS.
 • Chytrý: Inteligentná analýza chýb Testo 570s automaticky rozpozná anomálie.

Nová chytrá vákuová pumpa Testo 565i.

Stačí stlačiť tlačidlo „play“

 • Nahrádza časovo náročné monitorovanie: Plne automatická vákuácia s funkciou automatického zastavenia pri dosiahnutí cieľových hodnôt vákua.
 • Efektívne využitie času a zdrojov: Samostatne sa spúšťajúci test udržiavania vákua s funkciou záznamu dát.
 • Všestrannosť: Kompatibilný s chladivami A3 a A2L
 • Ešte väčšia flexibilita: Vákuáciu je možné ovládať aj prostredníctvom aplikácie Testo Smart App

Flexibilné monitorovanie procesov

Priebežné sledovanie a dokumentácia kritických klimatických parametrov je zásadné pre rad výrobných a skladovacích procesov v priemysle a pre správu zariadení. V niektorých oblastiach je to tiež definované príslušnými regulačnými a právnymi požiadavkami a dodržiavanie príslušných limitných hodnôt je povinné. Aké meracie riešenie je však ideálne na meranie a dokumentáciu parametrov, ako sú teplota, vlhkosť, tlak a otrasy?

Na sledovanie parametrov prostredia dôležitých z hľadiska kvality sa ustálili tri metódy: Záznamníky, bezdrôtové systémy záznamníkov a automatizované monitorovacie systémy. A tieto tri sú samozrejme tiež neoddeliteľnou súčasťou šikovného sveta Testo.

Meranie teploty a vlhkosti

V tomto prípade rozhoduje kvalita

Presné meranie teploty a vlhkosti je nevyhnutné na zaistenie optimálnych výrobných podmienok a zaručenie kvality. Pre priemyselné podniky to znamená uprednostniť kontrolu týchto premenných faktorov, aby sa dosiahla konzistencia výroby pri efektívnom využívaní zdrojov.

Meranie tlaku pre plynulú prevádzku

Meranie tlaku má zásadný význam pre správu budov a technickú údržbu, aby bolo možné efektívne prevádzkovať systémy HVAC a včas odhaliť netesnosti a poklesy tlaku. Významne prispieva k optimalizácii výkonu a energetickej účinnosti a predlžuje životnosť systémov.

Efektivita, ktorá sa oplatí

Zvýšenie účinnosti optimalizáciou: kľúčový faktor pre spotrebu energie a paliva a súvisiace náklady. Na zabezpečenie ideálnej účinnosti vášho priemyselného spaľovacieho zariadenia je nevyhnutné starostlivo analyzovať spaliny a presne stanoviť pomer O2, CO a CO2. Tieto hodnoty umožňujú vypočítať prebytok kyslíka, ktorý treba minimalizovať. Nižší prebytok kyslíka totiž vedie k vyššej účinnosti vášho zariadenia – a teda k výraznému zvýšeniu vášho zisku.

Kontaktujte nás

Tel. +421 (0)37 222 37 20
E-mail: pristroje@kubousek.sk

[sform]4[/sform]

Súbory na stiahnutie