Metrologie

Kurz 1: Základy metrológie

Skratka kurzu: MET 01

Úroveň: základný kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

 • História a súčasnosť metrológie, jej význam
 • Organizácia metrológie v ČR a jej právna úprava
 • Jednotky SI a základné fyzikálne konštanty
 • Metrológia všeobecne – základné pojmy, terminológia
 • Rozdelenie typov meračov z hľadiska metrológie – overovanie a kalibrácia
 • Základy metrologickej praxe v podniku – organizácia, dokumentácia, evidencia, označovanie

Kurz je určený pre osoby, ktoré nemajú žiadne predchádzajúce znalosti z odboru metrológie. Účastníci dostanú k daným témam školiace podklady. Nie sú požadované žiadne predchádzajúce znalosti.

Dĺžka trvania kurzu: 6 hodín

Predpoklady: Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce znalosti.

Kurz 2: aplikovaná metrológia v praxi – nadstavbový kurz

Skratka kurzu: MET 02

Úroveň: rozširujúci kurz

Max. počet účastníkov: 8

Témy

 • Meradlá a prístroje na meranie dĺžky a rovinného uhla
 • Meranie teploty
 • Meranie tlaku
 • Základy štatistického spracovania dát
 • Metódy a postupy merania
 • Princípy kalibrácie meradiel
 • Metrologický poriadok
 • Ukážka vybraných meradiel a práce s nimi

Kurz je určený pre pracovníkov z odboru metrológie, ktorí už majú predchádzajúce teoretické a praktické skúsenosti v odbore. Skladá sa z teoretickej časti a praktických ukážok na vybraných meradlách. Účastníci dostanú k daným témam školiace podklady.

Dĺžka trvania kurzu: 8 hodín

Predpoklady: Predpokladom sú základné znalosti v odbore metrológie.

Prihláška na seminár